משלוחים עד הבית בחינם ❤️
10% הנחה על המוצר השני לחברי מועדון

1.1. חברת נלה רהיטים בע”מ מרח’ אברהם בומה שביט 1, ראשון לציון (להלן: “החברה ” או “הנהלת האתר”) מפעילת אתר זה (להלן: “האתר “) בכתובת https://nalla.co.il/ (להלן: ” האתר “) , מהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים ו ר היטים לבית (להלן ביחד : ” המוצרים “) . במידה ועולה אצלך שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל המופיעה באתר. 

1.2. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בי נך לבין הנהלת האתר . אם אינ ך מסכי ם לתנאי מתנאי שימוש
אלו הנ ך מתבקש ש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמת ך לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת ך כי לא תהא ל ך ו/או מי מטעמ ך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מבעלי האתר ו/או עובדיו בכל הקשור לתנאים והוראות השימוש

1.4. הנהלת האתר שומר ת לעצמ ה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעת ה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי 

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר , הכוונה גם ל לשון נקבה ורבים במשתמע.

2. תנאי השימוש ב-אתר

2.1. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים ללא כל הודעה מוקדמת. להסרת ספקות מובהר כי המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. 

2.2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר כי המחירים מתעדכנים מעת לעת “און ליין” ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר )המופיע ב עגלת הקניה – ככל והמחיר מופיע ( לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

2.3. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש , כי ייתכ נו הבדלי צבעים ו/ או מידות ו/או שינויים כאלה ו אחרים בין מראה המוצר ב אתר לבין מראה המוצר במציאות ולא תשמע כל
טענה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע לך במסגרת ה אתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי . כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם ללא כל הודעה מוקדמת. 

3. כשרות להשתמש באתר

כל גולש או צרכן או לקוח רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר אם ה ו א: ב ן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף וכן בעל כתובת בישראל

4. הזמנות מוצרים

4.1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור ” הוס פה ל סל ” שליד הפריט המבוקש. ככל שיש לפריט סוגים שונים כגו ן צבעים ו מידות , יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש . ע ם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור ” קנה עכשיו” ו מעבר לסל הקניות . בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח ) כמפורט להלן ( וניתן להוסיף הערות או לערוך את סל הקניות 

4.2. החברה מאפשרת לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או אפליקציית תשלום כ אשר כל התשלומים חייבים להתבצע במלואם לפני שניתן יהיה לעבד ולשלוח את ההזמנה 

4.3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, דוא”ל, מס’ טלפון וכו’ . תנאים אלו הכרחיים לביצוע ההזמנה. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות ביצועה. 

4.4. מובהר כי אישור הזמנה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי במועד ההזמנה ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לכך . כמו כן, במידה ובוצע תשלום הוא יוחזר אליך באותו האופן בו שולם.

5. ביטולים והחזרות  

5.1. כל עסקה באתר כפופה להוראות הביטול האמורות בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות הבאות מכוחו לעניין ביטול עסקה. להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שה מוצר נשאר באריזתו המקורית וכי לא נפל בו פגם ו/או נעשה בו שימוש. על אף האמור , מובהר כי במקרה בו מבקש הלקוח לרכוש מוצר בייצור מיוחד או לפי מפרט ספציפי התאמה אישית( כי אז לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול העסקה הנובעות
מכוחו. החברה מבקשת להסב את תשומת הלב כי תיתכן סטייה במידות המוצר עד כ %5.
5.2. עוד מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה. מובהר כי אם בוטלה העסקה במלואה כי אז עליך להחזיר את כל המוצרים שרכשת. על פי החוק עליך המזמין לשאת בעלויות המשלוח החוזר ) הנהלת האתר תהיה רשאית
להציע לך אופציות מוזלות למשלוח מבלי שהדבר יחייב אותה לשאת בעלויות אלו(.
5.3. מובהר כי החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה כך ששונה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך.

הנהלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.

5.4. כמו כן, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה , כולה או חלקה , במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר , או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית ו/ או במקרה של כוח עליון ו/ או אם המוצר אזל מהמלאי. 

6. משלוח וזמני אספקה

6.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר על חשבונה (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת משלוחים תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם כן נכתב אחרת. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי
חג וימי חג). לפני אספקת המוצר חברת המשלוחים תיצור קשר לתיאום מו עד מ דויק למסירה.
6.2. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית ל כל איחור בביצוע אספקת המוצר , לרבות בכל הקשור למקרים הבאים: מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע , שביתה אצל ספקים או עיכוב בהזמנת סחורות הדרוש ות לייצור ו/או ה ו בלת המוצרים , כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו/או  כל סיבה הקשורה למבצע השליחות. 

6.3. עוד מובהר כי באחריות הלקוח לבדוק את המוצר ביסודיות במועד האספקה על מנת לוודא שהוא תקין וללא כל פגמים או נזקים. אם נמצאו בעיות כלשהן, יש ל הודיע לשליח מיד עם קבלת ובדיקת המוצר. כאשר, אם יתגלו פגמים לאחר קבלת המוצר, החברה לא תישא באחריות לכל נזק או ליקוי אלא אם יוכח כי מדובר בפגם בייצור ש לא ניתן היה לאתרו במועד קבלת ה הזמנה. 

7. שירותי התקנה

7.1. בהתאם לסוג המוצר, תספק החברה שירותי הרכבה והתקנה על ידי מרכיבים מורשים מטעמה של החברה בלבד. מובהר כי הרכבה או התקנה עצמית או שימוש במתקין או מרכיב שאינו מורשה מטעם החברה (לרבות העברתו למיקום אחר), הינם עילה לביטול תקופת האחריות הניתנת ל מוצר או לרהיט על פי הוראות תקנון זה. 

7.2. יש לשים לב כי במקרים בהם יש צורך במנוף לצורך ביצוע ההזמנה , כי אז עלות המנוף תחול על הלקוח בלבד. כמו כן, במידה ומדובר במזנון צף (תלוי) , כי אז על אחריות הלקוח לבדוק שיש תעלה בקיר לכבלים (כוברה), ובנוסף לבדוק שהקיר אכן תקין לתלייה, במידה ויימצא שהקיר תקול, הלקוח יישא באחריות תיקון כל נזק שיימצא

8. שחרור מאחריות

8.1. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותך כמו שהם וכמו שיהיו זמינים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק : כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן ו/או במוצרים שבאתר , כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש. 

8.2. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם

ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית ו/או שימוש ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, זכויות יוצרים, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הס כם.
8.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עומדת מאחורי האיכות והביצוע של המוצרים המוצעים ל מכירה באתר (בכל מוצר מפורטים החומרים ממנו הפריט עשוי), כאשר החברה מעניקה אחריות לשנה שלמה על כל המוצרים החל מתאריך הרכישה. אחריות זו מכסה כל פגמים בחומרים או בהתקנה וכל נזק שעלול להתרחש כתוצאה משימוש רגיל וסביר . מודגש כי האחריות אינה כול לת או מכסה נזק שעלול להתרחש כתוצאה משימוש לא נכון (בניגוד להוראות היצרן) , טיפול לא נכון או הזנחה או בלאי טבעי ואינה מכסה מוצרים שלא סופקו על ידי המובילים המורשים של החברה
8.4. כדי לממש אחריות זו , יש לי צור קשר עם החברה בכתובת info@nalla.co.il עם תיאור הבעיה וכל תמונה או תיעוד רלוונטיים. החברה תגיב בהקדם האפשרי על מנת לפתור את הבעיה במהירות וביעילות ככל האפשר.

9. קניין רוחני

9.1. כל הזכויות ה קניין רוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, מדגמים , פטנטים, סודות מסחריים )להלן: ” זכויות קניין רוחני “(, הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או ה מוצרים , ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר , או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי 

9.2. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר . כמו כן אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר 

10. הוראות כלליות

10.1. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות ת נאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע
ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומ ם . שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע”י בעלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותי ה של בעלת האתר עפ”י כל דין. 

10.2. בית המשפט המוסמך בכל הנוגע ל תנאי שימוש אלו ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי. 

10.3. אם את / ה נתקל / ת בבעיות כלשהן עם מוצר שנרכש מהחברה , אנא פנה אלינו מיד על מנת שנוכל לסייע בפ תרון הבעיה. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ל ספק החלפה של המוצר או לשלוח מתקין לבדיקה חוזרת. 

 

 

 

 

 

 

חזרה למעלה

חפש מוצרים